Shotokai Karate Budo Animated files - Shotokai Karate-do EncyclopediaOizuki Shotokai
T. Miyamoto Sensei

Ten Shin Go So from/de: Shintaido Home Page in Japan

Mikazuki-geri
T. Miyamoto Sensei

Puño - Fist
Shigeru Egami Sensei
From/de: The Way of Karate, Beyond Technique;

Gedan Barai
From Shigeru Egami's book "The Heart of Karate".

Junichi Yamamoto- Kawashi - Yashuhiko Suzuki/ Nyumon.

Motohiro Yanagizawa, (chief instructor of the Shotokan) - Kawashi with Junichi Yamamoto. From Karate-do Nyumon.

Kihon, Exhibition, Universidad de Concepción, 1994 Exhibition
Brown Belts

Komanage / T. Ohshima Sensei
from Karate-do Kyohan.

Mawashi Geri
From Shigeru Egami's book "The Heart of Karate".

Aoki sensei executing a Nidan Geri. 

Tekki Shodan, Pingueral 1995.
Brown Belts/Cintas Café

Sakatsuchi / T. Ohshima Sensei
from Karate-do Kyohan.

Tekki Shodan, first half
Animation using drawings by Humberto Heyden Sensei

Tsubamegaeshi by T. Ohshima Sensei
from Karate-do Kyohan.

Yoshitaka Funakoshi / Uraken Uchi.
From Karate-do Nyumon.
Back to the Shotokai Image Index Volver al índice de Imágenes Shotokai